Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy mezi společností ANIPOL s.r.o., se sídlem nám. Švabinského 960/9, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice, IČ: 26055953 ,info@zlatozlato.cz, tel. +420 734 314 403,  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11381 (dále jen „Prodávající“) jako prodávajícím provozujícím internetový obchod na webové adrese www.zlatozlato.cz a Kupujícím při nákupech v E-shopu (jak jsou oba tyto pojmy definovány níže).
  2. Pojmy uváděné v těchto obchodních podmínkách s velkým počátečním písmenem mají význam uvedený v článku 2 níže.
  3. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  4. Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  5. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že veškerá ujednání obchodních podmínek jsou pro Kupujícího jasná, srozumitelná, přehledná a čitelná bez zvláštních obtíží či omezení, a že s nimi souhlasí.
  6. Kupující výslovně přijímá ustanovení čl. 5.3, 5.8, 6.2, 9.2, 12.5 a 12.7 obchodních podmínek.
 2. Definice
  1. E-shop“ znamená internetový obchod provozovaný Prodávajícím na webové adrese www.zlatozlato.cz.
  2. Fixace ceny“ má význam uvedený v článku 5.3 těchto Obchodních podmínek.
  3. Investiční produkty“ znamená investiční zlato, stříbro a další produkty, jejichž cena v E-shopu je průběžně aktualizována.
  4. Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím v souladu s článkem 4.8 těchto Obchodních podmínek.
  5. Kupující“ znamená Spotřebitele nebo Podnikatele, který realizuje nákup v E-shopu.
  6. Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  7. Obchodní podmínky“ znamená tyto obchodní podmínky Prodávajícího.
  8. Podnikatel“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy s Prodávajícím jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  9. Prodávající“ má význam uvedený v článku 1.1 výše.
  10. Produkty s pevnou cenou“ znamená všechny produkty v E-shopu s výjimkou Investičních produktů.
  11. Spotřebitel“ znamená fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 3. Uživatelský účet
  1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové adrese www.zlatozlato.cz může Kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může Kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží v E-shopu též bez registrace.
  2. Při registraci v E-shopu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. V případě Podnikatelů musí tyto údaje korespondovat s údaji uvedenými v obchodním či živnostenském rejstříku. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Kupující odpovídá za správnost a pravdivost veškerých údajů, které jsou vedené v uživatelském účtu Kupujícího.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu. Kupující je povinen uchovat v tajnosti a nezpřístupnit žádné třetí osobě své přihlašovací údaje nebo jakékoli jiné identifikátory využívané pro registrovaný přístup do E-shopu. Kupující vždy odpovídá za jakýkoli úkon, při kterém budou použity jeho přihlašovací údaje pro registrovaný přístup do E-shopu. Pokud se Kupující dozví o neoprávněném použití svých přihlašovacích údajů, které využívá pro registrovaný přístup do E-shopu, je o tom povinen Prodávajícího neprodleně informovat. Pokud Kupující používá k registrovanému přístupu do E-shopu veřejně přístupný počítač, měl by po odhlášení vymazat z paměti počítače veškeré dočasné soubory, ve kterých by jeho přihlašovací údaje mohly být uloženy.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 4. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná v E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. Kupující bere na vědomí, že zboží zobrazené v E-shopu je pouze ilustračního charakteru a Prodávající si vyhrazuje dodat zboží v odlišném obalu.
  2. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v E-shopu. Objednávkový formulář (dále jen „objednávka“) obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku v E-shopu),
   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a
   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
  3. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit“. Po zaslání objednávky prostřednictvím E-shopu Kupující obdrží nejprve automatickou odpověď o přijetí objednávky pro další zpracování (toto není akceptace objednávky ze strany Prodávajícího), a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.
  4. Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři E-shopu Kupujícím. Kupující odpovídá za správnost a pravdivost údajů uvedených v objednávce. Kupující bere na vědomí, že bude povinen Prodávajícímu nahradit újmu případně vzniklou v souvislosti s nesprávně uvedenými údaji.
  5. Prodávající je oprávněn (nikoli však povinen) požádat Kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. emailem nebo telefonicky). Do autorizace objednávky Kupujícím (pokud bude Prodávajícím požadována) nebude daná objednávka Prodávajícím vyřizována.
  6. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku Kupujícího.
  7. V případě nepřijetí objednávky bude tato informace bez zbytečného odkladu zaslána Kupujícímu na email uvedený při vytvoření objednávky. Prodávající není povinen sdělovat Kupujícímu důvod nepřijetí objednávky.
  8. Objednávka Kupujícího představuje neodvolatelný návrh na uzavření Kupní smlouvy na zboží uvedené v objednávce. Kupní smlouva na zboží uvedené v objednávce mezi Kupujícím a Prodávajícím je uzavřena okamžikem doručení faktury nebo zálohové faktury vystavené Prodávajícím Kupujícímu, jakožto souhlasu Prodávajícího s návrhem na uzavření Kupní smlouvy (objednávkou). Nebude-li prokázán dřívější termín doručení, považuje se faktura nebo zálohová faktura Prodávajícího za doručenou den následující po jejím odeslání Prodávajícím na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce.
  9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby Kupujícího, kterou si sjednal se svým poskytovatelem datových služeb.
 5. Cena zboží a platba
  1. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Tyto náklady závisí na způsobu dopravy a platby zvolené Kupujícím a jsou součástí kupní ceny.
  2. Cena Produktů s pevnou cenou uvedená v E-shopu je cenou, za kterou bude zboží dodáno Kupujícímu a je cenou konečnou včetně všech daní a poplatků.
  3. Cena Investičních produktů uvedená v E-shopu je orientační cenou platnou v okamžiku uskutečnění objednávky. Bez zbytečného odkladu po přijetí objednávky Kupujícího určí Prodávající konečnou cenu objednaného Investičního produktu dle objektivního a aktuálního vývoje cen investičních kovů na světových komoditních burzách, čímž dojde k fixaci kupní ceny (dále jen „Fixace ceny“). Fixace ceny představuje stanovení konečné kupní ceny za Investiční produkt. O Fixaci ceny a výši konečné kupní ceny za Investiční produkt bude Prodávající Kupujícího informovat prostřednictvím faktury, resp. zálohové faktury. Fixaci ceny nelze provést ve dnech pracovního klidu v Evropské unii. Prodávající si vyhrazuje právo provést Fixaci ceny až po uhrazení zálohy na účet Prodávajícího ze strany Kupujícího. Tímto není dotčeno ustanovení článku 5.7 Obchodních podmínek a tam uvedená povinnost Kupujícího uhradit kupní cenu zboží předem.
  4. Platbu je možné provést jedním z následujících způsobů:
   1. v hotovosti v Kč v provozovně Prodávajícího před převzetím zboží do výše 270.000 Kč; nebo
   2. bankovním převodem na účet Prodávajícího; nebo
   3. v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce do výše 10.000 Kč.
  5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření Kupní smlouvy.
  6. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
  7. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.
  8. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.
  9. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  10. Faktura vystavená na základě Kupní smlouvy slouží zároveň jako účetní (daňový) doklad.
  11. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží a právo na předání zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  12. Prodávající je plátcem DPH.
 6. Dodání zboží
  1. Prodávající dodá předmět prodeje Kupujícímu bez zbytečného odkladu. Předpokládaná doba dodání činí 21 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy.
  2. Kupující bere na vědomí, že přesná doba dodání je mimo objektivní kontrolu Prodávajícího a může proto dojít k jejímu prodloužení. O tom, že je předmět prodeje připraven k dodání, bude Prodávající informovat Kupujícího emailem na emailovou adresu uvedenou v objednávce.
  3. Dodání, respektive převzetí objednaného zboží, může být provedeno jedním z následujících způsobů:
   1. osobním odběrem v provozovně Prodávajícího;
   2. doručením prostřednictvím přepravce.
  4. Ceny za jednotlivé způsoby dodání jsou uvedeny na internetové stránce E-shopu.
  5. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  6. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
  7. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  8. Odpovědnost za přepravu zásilky přebírá přepravce. Při převzetí zásilky je Kupující povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození obalu je Kupující povinen oznámit toto zjištění přepravci a požadovat po něm sepsání protokolu o poškození. Dále je Kupující povinen zjištění o poškození obalu oznámit Prodávajícímu. Prodávající není odpovědný za poškození zboží během přepravy.
 7. Reklamace zboží
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Kupující je povinen podat reklamaci bez odkladu poté, kdy se dozvěděl, že zboží má vady.
  2. Kupující podá reklamaci písemně, a to buď zasláním e-mailu na adresu info@zlatozlato.cz nebo na adresu provozovny Prodávajícího, tj. ANIPOL s.r.o., Klaricova 22, 370 04 České Budějovice. Po výzvě Prodávajícího Kupující zašle reklamované zboží či je osobně doručí do provozovny Prodávajícího. Zaslání zboží na reklamaci musí být nejdříve předem odsouhlaseno ze strany Prodávajícího. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu a bylo zasláno jako cenné psaní nebo cenný balík.
  3. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí Kupujícího elektronickou poštou, pokud se s Kupujícím nedohodne jinak.
  4. Reklamace musí obsahovat zejména číslo objednávky, kopii faktury a podrobný popis zjištěné závady.
  5. Reklamace bude Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
  6. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud (i) Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu; (ii) Kupující vadu zboží sám způsobil; a/nebo (iii) vadu způsobila po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.
  7. Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci.
  8. Ryzost slitků a investičních mincí z drahých kovů (zlato, stříbro, paládium, platina) je garantována emitujícím státem, případně puncem.
  9. Prodávající neodpovídá za budoucí vývoj cen zboží nabízeného v E-shopu a Kupující vůči němu z tohoto titulu nemůže uplatňovat žádné nároky.
 8. Odstoupení od Kupní smlouvy
  1. Odstoupení Spotřebitele od Kupní smlouvy je možné výhradně z následujících důvodů:
   1. V případě Produktů s pevnou cenou má Kupující, který je Spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
    1. Odstoupení od Kupní smlouvy zašle Kupující na adresu provozovny Prodávajícího (ANIPOL s.r.o., Klaricova 22, 370 04 České Budějovice) či emailem na adresu info@zlatozlato.cz. Kupující dále přiloží originál prodejního dokladu, číslo objednávky, případně číslo bankovního účtu, kam má být cena zboží vrácena.
    2. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 8.1.1 Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu.
    3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 8.1.1 Obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit Kupujícímu peněžní prostředky již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
    4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
    5. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
   2. V případě Investičních produktů je po provedení Fixace ceny v souladu s ustanovením § 1837, písm. b) Občanského zákoníku vyloučeno odstoupení Kupujícího (spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy). Dále je po provedení Fixace ceny odstoupení Kupujícího vyloučeno dle § 1847, písm. a) Občanského zákoníku (spotřebitel nemá právo odstoupit podle § 1846 v případě, že cena finančních služeb závisí na pohybech cen finančních trzích, které podnikatel nemůže ovlivnit, jako jsou služby vztahující se k devizovým hodnotám a investičním nástrojům).
  2. Je-li Kupujícím Podnikatel, je odstoupení přípustné výhradně z důvodů uvedených v Občanském zákoníku, zejména § 2106 a násl. Občanského zákoníku, přičemž za podstatné porušení Kupní smlouvy se považuje pouze prodlení Prodávajícího s dodáním zboží delší než 1 měsíc.
  3. Nevyžádané zásilky zaslané Prodávajícímu na dobírku nebudou převzaty.
 9. Ochrana osobních údajů
  1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující bere na vědomí a souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů Prodávajícím: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, firemní adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mail, telefon, fax, webové stránky, údaje o objednávkách, uživatelské jméno a heslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), a to za účelem plnění Kupní smlouvy a založení a vedení uživatelského účtu na webových stránkách www.zlatozlato.cz.
  3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu vedení uživatelského účtu Kupujícího na webových stránkách www.zlatozlato.cz. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
  4. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  5. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat Prodávajícího o vysvětlení,
   2. požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav.
  6. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  7. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
  8. Veškeré požadavky a dotazy ohledně osobních údajů a nakládání s nimi můžete zasílat na adresu info@zlatozlato.cz nebo na doručovací adresu: ANIPOL s.r.o., Klaricova 22, 370 04 České Budějovice.
 10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svůj počítač. V případě, že je nákup v E-shopu možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
  3. Cookies jsou malé soubory ve vašem prohlížeči nebo mobilní aplikaci, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na naše stránky. Pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby. Pomocí cookies si stránky na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli. Jedná se například o přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a podobné zobrazovací informace. Tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu například při přechodu z jedné stránky na druhou.
  4. Cookies používáme v případě, že navštívíte stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anebo k anonymním statistikám ohledně návštěvnosti.
  5. Tyto stránky používají dvě kategorie souborů cookies:
   1. soubory cookies vyžadované k činnosti stránek a zajišťující funkce, nezbytně nutné k využívání stránek
   2. soubory cookies, které nejsou zcela nezbytné k fungování stránek, nicméně jejich používání zlepšuje uživatelský dojem a usnadňuje prohlížení stránek
  6. Platnost těchto cookies je omezena na WEB, který prohlížíte. Cookies jsou obecně považovány za bezpečné.
  7. Dále můžeme využívat i cookies třetích stran, které slouží k získávání statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na stránkách. Jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.
  8. Soubory cookies můžete smazat v nastavení svého internetového prohlížeče. Odmítnutí je také dále v těchto informacích. Pokud ale nepovolíte použití cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak by měly. V nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče.
  9. Pokud se chcete dozvědět více o cookies, použijte prosím níže uvedené odkazy:
   https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
   https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs 
   https://cs-cz.facebook.com/policies/cookies/ 
   https://www.zendesk.com/company/cookie-policy
  10. Uvádíme výčet cookies, které na našich stránkách používáme. Dále uvedené cookies jsou používány k účelu uvedenému v této tabulce.


 11. Cookies

  Název Platnost Přístup k informacím má Popis Typ
  shopix-items-onpage,shopix-view-type Session Eshop Volby zobrazení a stránkováni výpisů produktů v eshopu. Technické cookies eshopu Technická
  in_stock_cookies> Session Eshop Pomocná cookies pro provoz eshopu Technická
  1P_JAR 30 dnů> Google Ukládá informace o chování na webu, o předchozím chování v rámci síti Google a interakcemi s reklamními sděleními. Analytická
  _ga, _gat, _gta, _gid 0 až 24 měsíců Google Měří návštěvnost pomocí nástrojů Google Analytics, umožňuje anonymní identifikaci návštěvníka stránek a analýzu jeho chování. Sbírá IP adresu, informace o prohlížeči, o použitém operačním systému a rozlišení obrazovky. Analytická
  _gcl_au 24 hodin Google Tag Manager Slouží k měření konverzí. Analytická
  _Secure-3PAPISID, _Secure-3PSID, _Secure-SPSIDCC, ANID Až dva roky Google   Analytická
  CONSENT 6 měsíců Google Ukládá preference uživatele pro účely zobrazování personalizované reklamy. Analytická
  NID 6 měsíců Google Slouží k zapamatování preferencí uživatele, jako je například jazyk, ve kterém se stránka zobrazuje aj. Analytická
  _dc_gtm_UA_2X 1 minuta Google Tag Manager Slouží k omezení rychlosti požadavku Analytická

  Spolupracující osoby

  Název subjektu:

  BOOTIQ s.r.o.

  IČO:

  29155495

  Spisová značka:

  C 204933 vedená u Městského soudu v Praze

  Den zápisu:

  25. ledna 2013

  Sídlo:

  Hybernská 1007/20, Nové Město, 110 00 Praha 1


  Odvolat cookies souhlas

 12. Doručování
  1. Veškerá oznámení týkající se Kupní smlouvy určená Kupujícímu mohou být zasílána v podobě elektronické zprávy na emailovou adresu Kupujícího, pokud Obchodní podmínky a/nebo Kupní smlouva nepožadují zachování písemné formy oznámení.
  2. Prodávajícímu může být doručováno na elektronickou adresu info@zlatozlato.cz nebo na doručovací adresu: ANIPOL s.r.o., Klaricova 22, 370 04 České Budějovice.
 13. Závěrečná ustanovení
  1. Pokud tyto Obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami mezi Prodávajícím a Kupujícím ustanoveními Občanského zákoníku.
  2. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  3. Je-li některé ustanovení Kupní smlouvy nebo Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  4. Kupující prohlašuje, že si je vědom skutečné hodnoty poskytnutého plnění a bezvýhradně souhlasí se sjednanou cenou plnění.
  5. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
  6. Při pochybnostech o tom, zda bylo zboží dodáno nebo zda byl jiný úkon (telefonický hovor, odeslání elektronické zprávy, výzva, upomínka, apod.) proveden, je rozhodující výpis ze systému Prodávajícího nebo příslušného dodavatele služeb Prodávajícího.
  7. Kupující bere na vědomí, že v případě Investičních produktů se E-shop nechová jako klasický internetový obchod, ale Prodávající působí spíše jako „broker“, který Kupujícímu na jeho pokyn (formou objednávky) obstará Investiční produkt na finančním trhu.
  8. Kupující není oprávněn jednostranně započítat jakékoliv pohledávky proti pohledávkám Prodávajícího. Kupující není oprávněn jakoukoliv pohledávku vůči Prodávajícímu vzniklou na základě nebo v souvislosti s Kupní smlouvou postoupit třetí osobě bez písemného souhlasu Prodávajícího.
  9. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  10. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
  11. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 6.1.2023.

30 denní pohyb ceny zlata USD/oz

60 denní pohyb ceny zlata USD/oz

6 měsíční pohyb ceny zlata USD/oz

Roční pohyb ceny zlata USD/oz